31 Dec 2017 (Sun) 11:30pm ‑ next day 12:15am (45 minutes)
香港旺角亞皆老街8號
free
contributed by


KKBOX x LIVE STAGE預告
嚟到2017年最後一場「KKBOX x LIVE STAGE音樂埋身聽」喇!今次我哋請到...周!國!賢!到時仲有得同周爸一齊倒數呀~唔知佢會唱咩歌呢?今個星期日12月31號夜晚11點半嚟到朗豪坊12樓LIVE STAGE,一齊嚟聽周爸唱歌,一齊同周爸踏入2018年啦!


聽吓預習歌單先啦: http://kkbox.fm/6E4lmB