25 Nov ‑ 26 Dec 2017 (everyday) 10am ‑ 8pm (10 hours)
11-17 Pedder Street, Central, Hong Kong
free
contributed by


願望成真基金慈善義賣店已經開張,為大家帶來充滿濃濃聖誕氣氛嘅精品、公仔同咕𠱸,希望籌得更多善款為患有重病嘅兒童實現願望!