7 ‑ 10 Dec 2017 (everyday) 10am ‑ 10pm (12 hours)
尖沙咀廣東道3-27號海港城港威大廈3002號
free
contributed by


109 今個月就 2 周年喇!由 12 月 7 日至 10 日,12 個日本品牌將各自喺 109 感謝祭提供不同嘅優惠,包括 WEGO 全店買 2 件貨品或以上全單半價,NICE CLAUP 冬季單品更低至 1 折發售等,絕對不容錯過!一於轉個新 Look 過聖誕啦~

※所有優惠須受有關條款及細則約束