31 Dec 2017 (Sun) 11pm ‑ next day 12:05am (1 hour 5 minutes)
香港新界上水龍琛路39號
free
contributed by


今年除夕上水廣場將會舉行最夢幻嘅泡泡倒數PARTY迎接2018,又點少得最具人氣嘅嘉賓陣容呢!

今次Party除咗請嚟韓國紅星成勛之外,吳業坤 、岑麗香 、王君馨 、朱千雪 、譚嘉儀 、張秀文 、孫慧雪 及 谷微 都會現身同大家齊齊歡送2017! 約定大家31號上水廣場見啦﹗