Ticketing
24 Apr 2018 (Tue) 12:30 ‑ 3:30pm (3 hours)
27 Apr 2018 (Fri) 7 ‑ 10pm (3 hours)
Kowloon, Hong Kong
$480
contributed by今次呢個工作坊係用韓國透明蠟材 x 玻璃杯製作, 所以可以清晰睇到蠟內嘅花🌸~

工作坊會製作一個玻璃燭台及4個香氛tealight candle (tealight candle採用美國大豆蠟製作); 香氛味道、花材及tealight candle嘅顏色都可自由選擇

燭台嘅中間位置用黎放tealight candle, 如果唔放蠟燭嘅時候都可以用黎擺下其他野呀!

日期及時間:
4月24日(星期二) 12:30pm-3:30pm; 或
4月27日(星期五) 7:00pm-10:00pm
*其他日期/時間亦可個別預約

地點: 觀塘導師資歷:
於韓國完成KCCA Aroma Candle Master Class
並持有韓國KNDA大豆蠟裱花導師證書/
DFA荷蘭花藝專科證書/
日本UDS協會保鮮花花藝及製作技術師資認證

報名/查詢: whatsapp 9016 0207
Timable TicketingTimable Ticketing | member sale
17 Apr 2018 (Tue) 10am onward

(ended)