1 ‑ 31 Jul 2018 (everyday) 10am ‑ 10pm (12 hours)
香港九龍石硤尾白田街30號
free
contributed by


想睇展覽又想到訪藝術家工作室? 今個月JCCAC兩位資深藝術家──畫家鄧凝姿同埋雕塑家鄧凝梅(L5-05 鄧氏工作室)喺自己工作室舉行嘅《鄧凝姿及鄧凝梅新作展》就啱晒你喇!兩位藝術家嘅作品曾廣泛展於本港及多個海外國家,如英國、美國、韓國及澳洲等等。歡迎喺今個月到場參觀兩位嘅新作!

主辦單位:鄧氏工作室