9 ‑ 13 Nov 2018 (everyday) 11am ‑ 9pm (10 hours)
香港荃灣楊屋道18號
free
contributed by


【日本直送零食推介】
嘩!現場勁多日本直送產品同零食!
其中包括日本產鹿兒島A4薩摩牛、日本雪糕等等~