Ticketing
19 Apr 2019 (Fri) 10:30am ‑ 12:30pm (2 hours)
19 Apr 2019 (Fri) 2 ‑ 4pm (2 hours)
19 Apr 2019 (Fri) 4:30 ‑ 6:30pm (2 hours)
新蒲崗旺景工業大廈10樓C9
$150 / 一對親子
contributed by

係電腦玩彈珠機GAME就玩得多啦!! 你又試過自己整「復刻彈珠機」未呢??...😍😍😍

❗❗❗今個復活節有機會啦!! 我地會為你準備好唔同既環保物料,唔同種類既玩具公仔, 比你發揮創意, 造一個專屬既復刻彈珠機❗❗❗

快D帶埋你既小朋友一齊黎玩啦!!不單可以讓兒童體會共享玩具的樂趣,更會教導他們製作屬於自己的玩具,發揮兒童本身的創意優勢,提升他們的自我價值,重可以教會佢地珍惜資源,減少浪費呀!!👍🏻👍🏻👍🏻
Timable TicketingTimable Ticketing | addition
11 Apr 2019 (Thu) 7pm onward

(ended)