6 ‑ 15 Sep 2019 (every Sun, Fri, Sat) 3 ‑ 9pm (6 hours)
元朗錦田錦上路 (港鐵錦上路站B出口)
free
contributed by


中秋「賞月市集」

中秋節就快到啦!大家諗好去邊度賞月玩晚燈籠未啊?未諗到,唔緊要!嚟緊盈匯坊一連兩星期有「賞月市集」。除咗有唔同嘅音樂單位,美食攤位,還有手作產品。快啲約埋屋企人同朋友仔黎賞月啦!

Instagram: https://www.instagram.com/the_richfield
Facebook: https://www.facebook.com/therichfield/