9 ‑ 14 Jul 2020 (everyday) 10am ‑ 10pm (12 hours)
香港太古城中心商埸 BF - GF
free
contributed by


APITA 將會舉行元気市,店內過百款精選家品都有優惠,包括個人護理產品、床上用品、廚具、小家電同兒童圖書等。每款家品都係均一價,最平$10就有交易!想知有咩心水貨品,記得嚟元気市行吓啦!