31 Jul 2020 (Fri) 9 ‑ 10pm (1 hour)

free
contributed by


Live Nation 獨家首播!

我哋最愛嘅九龍之子林一峰早前舉行咗一次迷你音樂會,Live Nation 即將為你送上音樂會嘅精華片段!7月31號晚上9點,就由一峰嘅音樂陪你渡過星期五嘅夜晚啦!

P.S. 音樂會上仲有新歌嘅首唱添!

最新專訪在此: https://bit.ly/chetlam_lnasia