Ticketing
20 ‑ 21 Nov 2020 (everyday) 8 ‑ 10pm (2 hours)
21 Nov 2020 (Sat) 3 ‑ 5pm (2 hours)
345 Queen’s Road Central, Hong Kong
$220 / $180
contributed by


歡迎來到全新的大富翁世界! 機會話嚟就嚟!
隨時你繼承一大筆遺產成為首富。
隨時你揸住林寶堅尼去水務局交水費,然後破產。
隨時你失去所有,隨時你得到全世界。
為了贏這個殘酷的遊戲,你可以去到幾盡?
玩定唔玩? 玩得起先好玩。


編劇: 李家睿、湯欣兒、梁宇威、關樂文
導演: 梁宇威
演員: 陳狄麟、楊澤銘、劉翠兒、梁伊晴、李子俊、陳靜涓、鄧立桁、陳雪兒、陳倩怡、鄭悅、葉漢然、趙公琪
佈景設計: 溫曉旋、馮競彥、陳熙達、李浩生、陳俐因
服裝設計: 李家睿
燈光設計: 許潤楠

粵語演出,含粗俗語言。
URBTIXURBTIX | public sale
21 Sep 2020 (Mon) 10am onward

(ended)