3 Aug 2014 (Sun)

free
contributed by


Timable共同創辦人Mike Ko話,佢哋做得最多就係演唱會,有時都會分到些飛,但係原來今日啲飛,大部份已經唔係公開發售,而係好似IPO咁賣,想知你平時點解買唔到演唱會飛,即睇青談三分鐘啦!