22 May 2013 (Wed) 8 ‑ 10pm (2 hours)
10 Yuk Choi Road, Hung Hom, Hong Kong
free
contributed by


Juicy軟糖 給你Juicy驚喜~

於2013年3月21日至4月25日,凡購買任何能得利果汁軟糖或冰棒滿港幣$15,回答簡單問題,有機會贏取「能得利C AllStar Juicy演唱會」門票2張。

名額300個


立即參加
https://promo.nestle.com.hk/frutips/reg.aspx