8 Jan 2018 (Mon) 11am ‑ next day 3:59pm (1 day 4 hours 59 minutes)

priced
contributed by


18日大熱巡禮嚟到第八日,1月8日早上11點後嚟麥當勞,就可以一個豬柳漢堡嘅價錢,歎到兩個豬柳漢堡!其實「一箭雙豬」唔係難事,記得嚟試吓啦!