16 Feb 2019 (Sat) 2 ‑ 5pm (3 hours)
香港香港仔海傍道
free
contributed by


新年流流有咩好做?蒲窩為大家帶來好正既現場音樂!
一班喜愛夾band既年青人首次表演,仲有不同既音樂演奏,我地一齊樂滿南區!