YouTube 影片


如果有人跟你讲「鸡蛋蒸肉饼」,一般人的反应是「一味餸啰!」然后停两秒再follow up「唔系喎,平时食开嘅系咸蛋蒸肉饼至真!」的确,「鸡蛋蒸肉饼」是非主流的,说的不止是食物,还有音乐,你可能只听过她们那首《榴槤乜乜乜》,而听完也可能不知道是谁唱的。OK,今天起请记住,香港有一队不是扮K-Pop的女子组合,名字就是「鸡蛋蒸肉饼」,Let me recep in English, GDJYB。


一个奇怪的名字,那么为何要叫鸡蛋蒸肉饼 ,结他手HeiHei:「话说我哋想改一个好地道嘅名,咁就喺度諗不如叫一道我哋细个成日食嘅餸啦,于是就话不如咸蛋蒸肉饼啦,但系阿Soft就话咸蛋好唔健康,渠妈妈系整开鸡蛋蒸肉饼嘅,自此我哋就叫呢个名喇。多谢妈妈!」孝顺的孩子不会坏,玩音乐的孩子也不会坏,别再那么老土说夹Band的都是坏。

她们的音乐不是主流,广义来说就不是流行K歌吧。她们玩的是数字民谣(Math Folk),根据维基,数学/数字摇滚(Math Rock)是一种实验性的摇滚风格,80年代后期萌芽于美国,于歌曲中频繁使用不对称节拍,如 7/8 拍、11/8 拍、13/8 拍,并于曲中交错换拍,让听众有错摸的诡异感觉。那么数字民谣呢?Google大神也不知道,大概就是把数字摇滚的多变节奏套用到较Soft的民谣上吧。而其实「鸡蛋蒸肉饼」亦可解作将鸡蛋和肉饼两样本身不太有关系的食物放在一起,就像他们将民谣同数字摇滚夹起来。


今次音乐会主题为何是Before Tomorrow? 主音及曲词Soft:「23:39 Before Tomorrow就系讲凡事都有Deadline嘅,例如我哋嘅生命,或者每一段关系,又或者所有工作其实都有Deadline嘅,只不过我哋喺日常生活唔会好留意到呢个Deadline嘅存在,但系当渠嚟到嘅时候呢,可能已经太迟喇。所以我哋都好希望传达到个讯息就系Before Tomorrow你要珍惜你现有嘅嘢。」

90后一般被统称为废青,成年人们都觉得他们懒懒散散,不到最后一刻都不会动身,那他们是否Deadline Fighter来的呢? 队员应声答是。Soft:「好似我哋而家个Show呢都仲未完成嘅,个deadline永远都系听日嘅。如果有机会开Part 2,场Show就叫Deadline Tomorrow啦。」


假设这个世界的Deadline到了,世界末日来临,队员们会做甚么?「搭的士返屋企陪家人。」「我会坐喺度望住个海唔郁,静观其变。」「我会搵689掴渠两巴!呢句出得街嘛?我录多句后备啦,如果世界末日,做事冇后果嘅话呢,我会食好多嘢,然之后食霸王餐啰!」

大家都听过那首《榴槤乜乜乜》,那里听过?某港台电视节目的开场曲是也。究竟首歌想表达乜乜乜? Soft:「雨伞运动之后《榴槤乜乜乜》呢句说话喺香港就好Hit啦,咁呢首歌呢就系源自一个玩笑嘅,我哋有日话不如用《榴槤乜乜乜》整首歌吖,大家话好呀,跟住又唱到喎,先有咗个Chorus,跟住再写埋落去。我哋玩开嘅音乐风格叫算术民谣,同香港嘅流行曲有少少分别,首歌嘅主题都系想讲香港而家啲人好似好分裂咁样,于是就衍生咗呢首歌喇。」少少分别?讲呢啲。


每人一句俾香港人嘅说话。「食肉饼。」「珍惜当下身边有嘅嘢,所有嘢唔系理所当然地存在。」「嚟到Deadline嗰刻 ,你就会后悔,所以真系要好好把握而家。」「食得唔好嘥,同埋知足常乐啦。」

咸蛋蒸肉饼中的精髓在于其咸蛋中的咸香夹杂油脂,够滋味,全因不健康。如今咸蛋换上鸡蛋,咸香没有了,换来淡淡蛋香,少盐,够健康。如今社会病入膏肓,吃清淡一点是好事。世界纷乱,全球揽炒化,冇眼睇,尝试离开主流,来一杯清风,共醉躺于天空,也许真的可以寻回我们从前看见过的蓝天。

文: 黑莓


Show Timable GDJYB 鸡蛋蒸肉饼
《23:59 Before Tomorrow》新碟发布音乐会

https://timable.com/event/1299167