6 Mar 2016 (Sun) 2 ‑ 9pm (7 hours)
香港石硤尾南昌街石硤尾邨服務設施大樓 6/F
free
contributed by


星期日 6/3/2016 就係三月份青年手作市集嘞⋯⋯🛠🔧🕯🔦🔑📿⚙
大家記得抽時間黎捧場丫
我地同場仲有live music, cafe 輕食, 義賣攤檔同工作坊gaaa...
大家記得抽時間黎捧場丫

地址攻略
石硤尾地鐵站A出口直行兩分鐘...
不要過任何馬路
十字路口前昂高個頭右手邊玻璃門入面搭𨋢6字樓就是了 😉😉