14 Feb 2019 (Thu) 3 ‑ 10pm (7 hours)

free
contributed by


下星期就係情人節,你同另一半會點過?

煞有介事,搵間餐廳訂window seat食燭光晚餐,然後埋單嗰陣先發現:嘩,乜比平日貴成兩倍有多?
情人節唔係懲人節,唔一定要懲罰自己或另一半嘅荷包;情人節肯同另一半食佢至愛嘅譚仔三哥,先至係最貼地嘅「愛的證明」。

今個情人節下晝3點後,嚟嘆譚仔三哥,除咗可以繼續分享溫馨過橋米線、浪漫土匪雞翼外,仲每人免費獲贈「辣之戀人」10小辣朱古力。甜辣交融,共證山盟海誓,簡簡單單,一樣窩心滿足架。