27 Sep ‑ 4 Oct 2019 (weekdays)
28 ‑ 29 Sep 2019 (everyday) 11am ‑ 6pm (7 hours)
香港馬料水
free
contributed by


呢個時代,我地都好需要互相明白、互相支持⋯⋯
究竟依家既年輕一代有什麼需要?
我地係一班中大嘅學生,好想為社會帶來改變。
嚟緊我地會有寄物展覽,同埋香港人日程表都有提嘅「與青年感同心受」座談會,歡迎過黎同我地睇下、傾下!