Ticketing
9 Dec 2020 (Wed) 2:30 ‑ 5pm (2 hours 30 minutes)
10 Dec 2020 (Thu) 7:30 ‑ 10pm (2 hours 30 minutes)
12 Dec 2020 (Sat) 5 ‑ 7:30pm (2 hours 30 minutes)
九龍佐敦吳松街191號突破中心1樓
300
contributed by


聖誕節工作坊,想送一份有温度又充滿色彩既禮物俾朋友或者自己,可以參與我地既工作坊!工作坊全部都可以自己鉤織同染色,要一個咩色既聖誕由你話事!

完成聖誕花環頸鏈一條
工作坊內容:
  • 教授鉤織花的線材,顏料
  • 教授調色及上色技巧
  • 拼合製成飾物
**收費已包括所需工具及材料
**此工作坊適合未有鉤織經驗的學員

Timable TicketingTimable Ticketing | member sale
30 Nov 2020 (Mon) 11pm onward

(ended)