12 ‑ 15 Jul 2021 (everyday) noon ‑ 6pm (6 hours)
香港長沙灣長順街15號
free
contributed by


想踢波、玩遊戲、買心頭好兼做埋善事,嚟荔園義賣市集一次過滿足晒你同小朋友嘅願望!仲有車路士足球學校 (香港) 義工同你哋玩遊戲!一於帶埋一家大細嚟踢足球兼為慈善出力啦~

現場設有3個攤位遊戲,分別教授小朋友足球技巧及健身運動,費用全免。

* 義賣均為二手物品,包括兒童服飾及玩具,只接受現金,請自備購物袋。

* 義賣所得款項將全數捐贈予香港基督教女青年會。