1 ‑ 31 May 2022 (everyday)
9 Cheong Wan Road, Hung Hom, Hong Kong
待定
contributed by


近日有傳媒指,台灣天團五月天將會喺2022年5月,嚟香港履行5月之約;當然,官方未有公佈,一切都要等官方消息先可以作實呀!

.以上演唱會日期尚未確定,只屬消息、推測及估計,一切有待官方公佈
.請勿誤信非官方售票渠道