Ticketing
4 Dec 2021 (Sat) 7:15 ‑ 9:15pm (2 hours)
10 Salisbury Road, Tsimshatsui, Kowloon
$350 / $280 / $220 / $170
contributed by


演唱、司儀:汪明荃(籌委會主席)
指揮:周熙杰

演出曲目
《娛樂昇平》廣東音樂 丘鶴儔曲 彭修文編曲

粵曲與樂隊
《劍合釵圓》(調記春江花月夜) 古曲 譚逸昇編曲
演唱:劉石佑、蔡德儀

歌唱與樂隊
《草原之夜》 張加毅詞  田歌曲  周熙杰編曲
《秋晨》 戴世豪曲詞 陳能濟編曲
《我的太陽》 義大利民謠 沈文友編曲
演唱:戴世豪
《彩雲追月》
指揮:戴世豪

歌唱與樂隊
《至少還有你》 林夕詞 陳匡榮曲 何俊東編曲
《我願意》 姚謙詞 黃國倫曲 何俊東編曲
《似是故人來》 林夕詞  羅大佑曲  伍卓賢編曲
演唱:劉盈

歌唱與樂隊
天涯歌女》 田漢詞 賀綠汀曲 潘耀田編曲
演唱:白家寶

歌唱與樂隊
《祝君好》 周禮茂 詞 Cho Kyu Man 曲 羅健邦編曲
演唱:龐朝輝
《 Can you feel the love tonight 》 Tim Rice 詞 Elton John 曲 陳家榮編曲
演唱:龐朝輝、龐隆蒨

粵曲與樂隊
《風流天子》(選段) 吳一嘯撰曲 彭繼光配器
演唱:陳飛龍、謝雪心
頭架:駱慶兒
鑼鼓:王漢強、梁淑兒

歌唱與樂隊
《時間都去哪兒了》 陳曦詞 董冬冬曲 李昌編曲
《禪院鐘聲》 廣東音樂 蘇翁詞 崔蔚林曲 潘耀田編曲
演唱:楊立門

歌唱與樂隊
《大地恩情》 盧國沾詞 黎小田曲 羅健邦編曲
《漁舟唱晚》 盧國沾詞 古曲 陳能濟編曲
演唱:譚耀宗

歌唱與樂隊
《天倫歌》 鍾石根詞 黃自曲 杜鳴心編曲
《My Way》Paul Anka詞 Claude Francois/Jacques Abel Jules Revaud/Gilles Thibaut 曲
演唱:鄭慕智

粵曲與樂隊
《易水送荊軻》(選段) 蔡衍茶撰曲 彭繼光配器
演唱:曾鈺成、謝宛霖
掌板:招日威

粵曲與樂隊
《紅鸞喜》(選段) 李少芸撰曲 彭繼光配器
演唱:林穎施
掌板:招日威

歌唱與樂隊
《萬水千山總是情》 鄧偉雄詞 顧嘉煇曲 伍卓賢編曲
《紫釵恨》 文采詞  李家華編曲
演唱:羅家英、林穎施

歌唱與樂隊
《經典國語名曲組曲》 潘耀田編曲
《熱咖啡》 江羽詞 紀利男曲 伍卓賢編曲
演唱:汪明荃
URBTIXURBTIX | public sale
12 Nov 2021 (Fri) 10am onward

(ended)