21 ‑ 23 Jan 2022 (everyday) noon ‑ 8pm (8 hours)
香港觀塘偉業街133號3樓
free
contributed by


步入冬天,所有親朋戚友嘅飯聚就梗係唔少得食雞煲啦!而集 Hub Market 亦將於 1 月舉行一個另類嘅雞煲聚會,邀請各位身心靈之友喺 1 月 21 至 23 日到觀塘 Inspire Hub 參與「心靈雞煲市集」,一齊分享呢碗雞煲入面暖笠笠嘅心靈雞湯。

今次市集特別邀請到一位遊走於香港及倫敦,身兼藝術館策展人嘅藝術家 Walo @walowaloooooo 設計出今次市集嘅主題插畫!

Walo 喜愛以空洞、奇幻嘅角度繪畫作品,表達出生活、人際關係相關嘅經歷及感受。透過今次心靈雞煲嘅主題,希望有大家同我哋齊齊圍爐分享心事,用唔同方式去療癒心靈。