19 ‑ 31 Jan 2022 (everyday) noon ‑ 8pm (8 hours)
香港中環皇后大道中93號及德輔道中80號
free
contributed by


【中環街市百花齊放】

農曆過節托花歸家,放喺廳度好靚㗎! 新年期間,想一室香氣迎接好運虎年,兼圖個好兆頭?咁就要唔好錯過中環街市嘅「百花齊放年花市場」喇!

中環街市聯同花奴 Lovely Greenhouse 及本地花農:如生生園、花花世界及尚禮坊等,舉辦期間限定嘅年花市場,現場展出多款當造同造型精緻嘅盤花,你都趁早前來選購心水嘅靚年花啦!