18 ‑ 31 Jan 2022 (everyday) noon ‑ 8pm (8 hours)
香港中環德輔道中80號
free
contributed by


今個新年絕對唔可以錯過中環街市重點活動「福虎新春購物節」,當中包括近 30 個人氣生活品牌,多款應節潮流好物,無論係送朋友定自用,都會揀到心水 items!