25 ‑ 26 Jun 2022 (everyday) noon ‑ 8pm (8 hours)
觀塘興業街4號
free
contributed by


【 砂丘企劃 x 水無月幸の祭夏越市集 】

「水無月」即為六月,天氣漸漸會由梅雨踏入盛夏,一年亦正好過左一半,呢個節分日本傳統會稱為「夏越」,大家都會喺呢個時候清理一下半年來累積嘅煩惱同不安,同時好好許下對未來平安幸福既祈願。

我哋砂丘今次嘅「水無月幸の祭夏越市集」,準備同大家一齊清理一下負能量,陪你哋行下市集買下好物,同自己打打氣之餘,亦好好為2022未來嘅下半場繼續努力

* 進入市集必需使用「安心出行」應用程式及「疫苗通行證」- 已經輸入針卡資料 (必須已打第二針)

主辦單位:砂丘企劃
協辦單位:捌零三工作室

如有任何查詢,歡迎聯絡我哋。