9 ‑ 10 Jul 2022 (everyday) 1 ‑ 8pm (7 hours)
香港九龍長沙灣長義街9號
free
contributed by


追星 一個唔會過時 唔分國籍 唔分語言 嘅共同話題
「有了你 即使沉睡了 也在笑」

市集將會分為追星區及非追星區
到時見