30 ‑ 31 Jul 2022 (everyday) 1 ‑ 8pm (7 hours)
香港九龍長沙灣長義街9號
free
contributed by


每個人都有「幸福」嘅權利,每人亦對「幸福」嘅定義好唔同,無論你依家係咪「幸福」當中,7 月尾呢個市集都好值得你哋嚟一齊參與,因為對【圓·市集】嚟講,同你哋呢一班檔主一齊都係一件好幸福嘅事