19 ‑ 27 Nov 2022 (every Sun, Sat) 1 ‑ 8pm (7 hours)
銅鑼灣記利佐治街1號
free
contributed by


今年11月係闊別四年世界盃嘅大日子,你準備好支持邊隊愛隊呢?培養定耐心教身邊另一半咩叫越位,同埋解釋點解世界盃無曼聯。

今次銅你GOAL同你準備睇波開party所需,等你有足夠精神同力氣支持愛隊同做埋足球講解員!