21 Mar ‑ 11 Apr 2023 (everyday) 10am ‑ 10pm (12 hours)
香港九龍尖沙咀廣東道21號
free
contributed by今次 Prada Tropico 期間限定店再次帶嚟打卡一流嘅帽子樹,掛上色彩繽紛嘅編織漁夫帽同輕盈 Raffia 草編織漁夫帽,充滿夏日氣息!大家快啲嚟睇啦!