1 Jun 2023 (Thu)

free
contributed by


聯合國糧食及農業組織(聯合國糧農組織,FAO)自 2001 年起,將每年 6 月 1 日 定為「世界牛奶日」,目的為宣揚奶類嘅營養價值同對健康嘅重要性!