15 ‑ 18 Apr 2015 (everyday) 10am ‑ 10pm (12 hours)
19 Apr 2015 (Sun) 10am ‑ 9pm (11 hours)
香港銅鑼灣軒尼詩道555號
free
contributed by


【崇光宴會廳COACH On Sale】
崇光與COACH攜手為大家送上尊尚優惠!快啲約埋朋友一齊黎掃貨啦

日期及時間:
2015年4月15至18日(周三至周六)
早上10時至晚上10時

2015年4月19日(周日)
早上10時至晚上9時