24 Dec 2015 ‑ 3 Jan 2016 (everyday) 11am ‑ 7pm (8 hours)
The Arcade, 100 Cyberport Rd, Cyberport, Hong Kong Island
$10 - $80
contributed by


大家好,我係糖果弟弟,今次We嘩!充氣嘉年華將會喺數碼港舉辦"冬日嘉年華@數碼港",大會特別邀請咗我地糖果家族黎參加今次嘅活動。嚟緊嘅呢2個星期,我將會帶大家率先參觀一下今次嘉年華,等大家先睹為快。