8 ‑ 9 Dec 2018 (everyday) 1 ‑ 8pm (7 hours)
香港九龍長沙灣長義街9號
free
contributed by


【 白紙市集 X Parents Daily X LEGO - 親子砌砌樂 】
12 月8 - 9日 我哋會聯乘 Parents Daily + LEGO
全力打造大型親子市集
當日將聯同 LEGO Duplo 舉辦 火車啟航之旅工作坊,小朋友可發揮創造力,拼砌出LEGO Duplo城市
今次仲會有兒童繪本故事分享區,同小朋友分享原創繪本故事,一齊唱兒歌,講故事
屆時更會免費派發EVI 動物曲奇和LEGO貼紙等禮物,仲有各個贊助優惠,先到先得㗎
聯同80多個本地品牌,同大家一齊度週愉快週末
約定你哋親子市集見!