23 Jan 2022 (Sun) noon ‑ 8pm (8 hours)
香港旺角上海街618號


「當家自主」兒童新年市集 ​

仲係無得去旅行,農曆新年假又未有 Idea 同小朋友做咩好? 機會嚟啦飛雲!​

嚟緊虎年,童年時期將伙拍一班有心嘅檔主,與小朋友和家長一齊合作搞市集!小店員將參與檔攤籌備工作,訓練膽量與客人溝通等等,歡迎大人小朋友一齊嚟玩~

對象:一位家長與 4 歲或以上的小朋友​