20 ‑ 21 Aug 2022 (everyday) 1 ‑ 8pm (7 hours)
香港九龍長沙灣長義街9號
free
contributed by


789 飲到嘔,活咗幾十年人,發覺身邊總有一隻醉酒鬼。

飲一晚足以令你見盡醉酒鬼們人生百態。今次我哋場勝將軍伙拍【酒鬼】一齊發掘各式各樣的醉酒鬼,到時你會發現身邊總有一隻醉酒鬼。

同場仲會有酒鬼NFT畫展,對NFT有興趣的朋友唔好錯過啦。