1 ‑ 4 Oct 2022 (everyday) 1 ‑ 8pm (7 hours)
香港九龍長沙灣長義街9號
free
contributed by


闊別一年嘅《麥田捕手 x My Little Coffee - Coffee Mood 品味咖啡》市集又返嚟啦!

今年繼續將不同種類嘅本地咖啡品牌及世界各地的咖啡豆與咖啡器具與各位咖啡迷分享。

另一方面,喜歡參加比賽嘅啡友同時要留意我哋於活動期間舉辦的《創意咖啡比賽 2022》啦,贏取冠軍獎品之外仲可以發揮小創意~

有咁多活動,各位咖啡愛好者切勿錯過啦!