Ticketing
10 ‑ 12 Oct 2014 (everyday) 8 ‑ 10pm (2 hours)
11 ‑ 12 Oct 2014 (everyday) 3 ‑ 5pm (2 hours)
12 Hing Ning Road, Kwai Chung, N.T., Hong Kong
$150
contributed by


小天使-嘉玲一 接到新任務! 上司死神指派小天使去墳場幫人? 志凱經常係墳場過夜,看更阿伯都問佢係咪去錯地方? …..呢個"新任務" 唔單只搞到志凱思覺失調,好似仲得罪左一個人.....搞到要露宿山嶺....對住墳墓起舞?
死神點先可以幫嘉玲一完成任務....

「愛是..就算你忘記了一切,對著自己心愛的人,仍會感到心跳、心動,甚至心痛…」
URBTIXURBTIX | public sale
10 Sep 2014 (Wed) 10am onward

(ended)