YouTube 影片


电影《龙猫》系好多人嘅童年回忆!早前因为疫情,三鹰之森吉卜力美术馆仲首度公开虚拟导赏团,等各位吉卜力粉丝「入馆」。


除咗公开美术馆,工作室仲拍小短片,邀请吉卜力创办人之一—铃木敏夫,用上简单画具,大约30秒时间就画出极具风格嘅龙猫。大人小朋友都可以跟住嚟画吓,轻松一吓!